Projekty i programy
images/100_lat_n.jpg

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim  |  ul. Kościuszki 57  |  57-550 Stronie Śląskie  |  Tel: (74) 814 12 31  |  Email: spstronieslaskie(at)wp.pl 

Ważne informacje

Dla rodziców

Wykaz podręczników i ćwiczeń
Przejdź

Nasza kadra

Nasza kadra

Wykaz nauczycieli i personelu
Przejdź

Rada rodziców

Rada rodziców

Działania rady rodziców
Przejdź

Samorząd uczniowski

SU

SAMORZĄD UCZNIOWSKI
Przejdź

FEPR DS UE EFS kolor

We współpracy z Fundacją Nowe Jutro powstał projekt edukacyjny  "Cztery Żywioły". Otrzymano dofinansowanie na realizację w ramach Działania: 10.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania: 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - konkursy horyzontalne.

            Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Projekt został bardzo wysoko oceniony przez ekspertów i otrzymał 1 miejsce na liście rankingowej obejmującej Obszar Ziemi Dzierżoniowsko - Kłodzko - Ząbkowickiej.

Projekt „Cztery Żywioły - Woda, Ogień, Powietrze i Ziemia wokół nas” będzie realizowany w partnerstwie z Gminą Stronie Śląskie, a jego celem jest zwiększenie kompetencji kluczowych z zakresu języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych i TIK oraz właściwych postaw: kreatywności i pracy zespołowej.

            Cel będzie realizowany w tym roku szkolnym poprzez przeprowadzenie czterech następujących po sobie dwumiesięcznych projektów, w cyklach tematycznych Czterech Żywiołów: Woda, Ogień, Powietrze, Ziemia w ramach których będą realizowane dla uczniów klas II-VII zajęcia matematyczno-przyrodnicze, informatyczne, z języka angielskiego i właściwych postaw poprzez zajęcia teatralne. Zostaną przeprowadzone warsztaty dla nauczycieli z pomocy psychologicznej oraz zajęcia indywidualne logopedyczno-sensoryczne dla dzieci z opiniami ppp oraz warsztaty psychologiczne dla nich wraz z rodzicami.       Rezultatami będzie podniesienie kompetencji w obszarach objętych wsparciem w ramach projektu.

Wartość projektu to 172 282,70 zł w tym wkład własny 8 640,00.

W ramach projektu szkoła otrzymuje od Fundacji „Nasze lepsze jutro” pomoce dydaktyczne o wartości około 50 000,00 zł.

Projekt Cztery Żywioły w SP

            Uczniowie SP w Stroniu Śląskim uczestniczą w zajęciach realizowanych w ramach projektu Cztery Żywioły. We wrześniu i październiku realizowano blok poświęcony wodzie. Żywioł ten zgłębiano na zajęciach matematyczno - przyrodniczych, informatycznych, językowych, literackich. Uczestnicy zbadali okoliczne wody interfejsami i pod mikroskopem.  Odbyli wycieczkę do Wodociągów oraz oczyszczalni ścieków.