Projekty i programy
images/100_lat_n.jpg

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim  |  ul. Kościuszki 57  |  57-550 Stronie Śląskie  |  Tel: (74) 814 12 31  |  Email: spstronieslaskie(at)wp.pl 

Ważne informacje

Dla rodziców

Wykaz podręczników i ćwiczeń
Przejdź

Nasza kadra

Nasza kadra

Wykaz nauczycieli i personelu
Przejdź

Rada rodziców

Rada rodziców

Działania rady rodziców
Przejdź

Samorząd uczniowski

SU

SAMORZĄD UCZNIOWSKI
Przejdź

SKS logo gotowe 1 300x263Dolnośląska Federacja Sportu informuje, że przystąpiła do konkursu Ministerstwa Sportu i Turystyki na wybór Koordynatora Wojewódzkiego nowego programu SZKOLNY KLUB SPORTOWY 2017. Program ten zamierza realizować wspólnie ze Szkolnym Związkiem Sportowym „ Dolny Śląsk” we Wrocławiu. Poniżej przedstawiamy założenia Programu.

Program „Szkolny Klub Sportowy” jest skierowany do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

Celem programu:

 1. stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież;
 2. poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości;
 3. promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;
 4. zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;
 5. stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt;
 6. tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży;7. optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej; 
 7. promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży;
 8. wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

Zadania programu:

Program „Szkolny Klub Sportowy” jest działaniem systemowym skierowanym do uczniów szkół dla dzieci i młodzieży – szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

Program stanowi narzędzie stymulowania podejmowania aktywności fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym, nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym.

Systematyczne pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży powinny być prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach. Powinny się one odbywać na obiektach sportowych przystosowanych do prowadzenia zajęć sportowych lub w miejscach, w których można bezpiecznie przeprowadzać zajęcia w terenie. Istotnym założeniem jest różnorodność zajęć, dających możliwość uprawiania wielu sportów, uwzględniając m.in. regionalne i lokalne tradycje oraz możliwość uprawiania odpowiednich sportów w zależności od pór roku.

Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu przez 35 tygodni w dwóch edycjach wiosennej 09.01.2017-22.06.2017 i jesiennej 1.09.2017-30.11.2017, systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika, w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach minimum 15-osobowych. Zakłada się przeprowadzenie w okresie realizacji projektu 70 jednostek zajęć sportowych dla każdej grupy.

Istnieje możliwość prowadzenia zajęć w czasie ferii zimowych oraz wymagane jest odpracowanie nieprzeprowadzonych z przyczyn losowych zajęć w formie dodatkowych godzin w tygodniu roboczym lub np. w soboty.

Jedna grupa ćwiczebna musi się składać wyłącznie z uczniów jednej szkoły dla dzieci i młodzieży, a zajęcia muszą być realizowane przez nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego z danej szkoły. Każda grupa ćwiczebna powinna określać charakterystykę wiekową uczestników,
np. grupa A – uczniowie w wieku 10-12 lat szkoły podstawowej, zajęcia z gier zespołowych; lub np. dla gimnazjum grupa A – uczniowie klas 1-3 gimnazjum, zajęcia taneczne i ogólnorozwojowe, grupa dedykowana dziewczętom itp.
(Są to tylko przykłady – program obejmuje wszystkie klasy szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych).

W jednej szkole mogą być prowadzone maksymalnie 2 grupy (A i B).

Główne warunki realizacji:

 1. program będzie realizowany w dwóch edycjach;
 2. uczestnikami zadania mogą być wyłącznie uczniowie szkół dla dzieci i młodzieży – szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych;
 3. uczestnicy zadania muszą być podzieleni na grupy ćwiczebne, przypisane do jednej szkoły i składające się z uczniów tej szkoły;
 4. każda grupa ćwiczebna powinna posiadać charakterystykę wiekową uczestników;
 5. grupa ćwiczebna musi się składać z min 15 uczestników;
 6. w jednej szkole mogą powstać maksymalnie 2 grupy ćwiczebne;
 7. zajęcia sportowe muszą być prowadzone z częstotliwością 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika;
 8. odwołane zajęcia powinny być odrobione w tygodniu kalendarzowym, którego odwołanie dotyczyło.
 9. w przypadku utworzenia w jednej szkole więcej niż jednej grupy ćwiczebnej, przynajmniej jedna z nich powinna być dedykowana dziewczętom (muszą one stanowić ponad 50% uczestników danej grupy);
 10. osobami prowadzącymi zajęcia mogą być wyłącznie nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole;
 11. zajęcia sportowe z jedną grupą może realizować jeden nauczyciel prowadzący zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole;
 12. wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia sportowe w grupach ćwiczebnych w wysokości min. 40 zł za jedną jednostkę zajęć (60 minut)
 13. nauczyciel przystępując do programu zobowiązuje się do:
 • bieżącego wypełniania elektronicznego dziennika zajęć wprowadzonego przez operatora krajowego. Do czasu wprowadzenia dziennika elektronicznego prowadzi dziennik papierowy.
 • przeprowadzenia przynajmniej 1 raz w semestrze testów sprawnościowych oraz wprowadzenia ich wyników do elektronicznej bazy
 • aktywnej współpracy z operatorem wojewódzkim i krajowym w zakresie promocji, sprawozdawczości, ewaluacji, monitoringu i kontroli realizacji zadania
 • realizacji projektu zgodnie z założeniami i podejmowania wszelkich obowiązków z nich wynikających.
 • wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez biuro Koordynatora Wojewódzkiego projektu w celu realizacji Programu SKS. Administrator danych informuje, że przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez tego nie jest możliwe udział w Programie SKS.
 • wyrażenia zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie swojego wizerunku w materiałach promocyjnych i informacyjnych programu SKS w tym do publikacji, pokazywania i wykorzystywania w sposób niekomercyjny w dowolnym formacie i we wszystkich mediach.
 • niezwłocznego informowania Koordynatora Wojewódzkiego o wszelkich zmianach danych osobowych.
 • złożenia oświadczenia, że nie pobiera innych środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach realizacji innych Projektów w czasie realizacji projektu SKS
 1. 1) podmiot realizujący zadanie zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniego miejsca organizacji zajęć sportowych oraz niezbędnego sprzętu sportowego;
  14. uczestnikami zajęć powinni być uczniowie niebiorący udziału w zajęciach sportowych prowadzonych w klubach sportowych;
  15. uczestnicy zajęć –uczniowie nie ponoszą żadnych kosztów uczestnictwa w zajęciach;

Pozostałe informacje:

 • Koordynator Wojewódzki dopuszcza zmiany w osobach prowadzących realizację na pisemny wniosek szkoły w wypadkach losowych.
 • uczestnicy zajęć są ubezpieczeni w trakcie trwania projektu od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, a nauczyciel prowadzący od Odpowiedzialności Cywilnej
 • Dolnośląska Federacja Sportu prześle nauczycielom prowadzącym zajęcia wersję elektroniczną umowy zlecenia, wraz z oświadczeniem do celów podatkowych. Podpisane dokumenty należy odesłać w wersji papierowej na adres: Dolnośląska Federacja Sportu ul. Borowska 1-3, 50-529 Wrocław z dopiskiem Program SKS, w nieprzekraczalnym terminie do 16 stycznia 2017 r.
 • Rozliczenia nauczyciela do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni będzie dokonywać Biuro Koordynatora Wojewódzkiego po przedstawieniu dokumentów rozliczeniowych. Celem rozliczenia przeprowadzonych zajęć, nauczyciel jest zobligowany przedstawić do 10 dnia
  kolejnego miesiąca:
  1. Wydruk lub skan zestawienia godzin przeprowadzonych zajęć podbity i podpisany przez
  dyrektora /kierownika jednostki prowadzącej szkołę oraz nauczyciela
  2. inne wymagane w trakcie realizacji dokumenty

W przypadku nie dostarczenia w terminie wymaganych dokumentów wypłata wynagrodzenia zostaje wstrzymana do czasu uzupełnienia braków.