Samorząd uczniowski
images/100_lat_n.jpg

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim  |  ul. Kościuszki 57  |  57-550 Stronie Śląskie  |  Tel: (74) 814 12 31  |  Email: spstronieslaskie(at)wp.pl 

Ważne informacje

Dla rodziców

Wykaz podręczników i ćwiczeń
Przejdź

Nasza kadra

Nasza kadra

Wykaz nauczycieli i personelu
Przejdź

Rada rodziców

Rada rodziców

Działania rady rodziców
Przejdź

Samorząd uczniowski

SU

SAMORZĄD UCZNIOWSKI
Przejdź

1. Podstawa prawna regulaminu:

a) Artykuł 55 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku
b ) Statut Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim
c) Konwencja Praw Dziecka

Rozdział 1

Postanowienia wstępne:

Art. 1

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Samorząd Uczniowski jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły. Z chwilą odejścia ucznia ze szkoły automatycznie przestaje on być członkiem Samorządu oraz jego władz.

Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim. Warunki do działalności Samorządu Uczniowskiego organizuje Dyrektor szkoły.

 Rozdział 2

3. Organy Samorządu Uczniowskiego

Art. 2

Uczniowie szkoły tworzą następujące organy:

a) Klasowe Samorządy Uczniowskie

b) Samorząd Uczniowski

 Art. 3

Klasowe Samorządy Uczniowskie wybierane są w sposób określony przez uczniów każdej klasy pod kierunkiem wychowawcy klasy. Klasowy Samorząd Uczniowski może składać się z trzech do pięciu osób. W skład koniecznie powinni wejść :

a) przewodniczący

b) zastępca przewodniczącego

c) sekretarz

4. Zmiany w Klasowych Samorządach Uczniowskich przeprowadzane są na zebraniach klasowych w zależności od potrzeb.

Art. 4

5. W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą :

a) przewodniczący

b) zastępca przewodniczącego

c) sekretarz

6. Samorząd może powoływać sekcje działające w celu wykonania konkretnego zadania.

zadania. Art. 5

7. Opiekunem Samorządu może być nauczyciel, którego kandydaturę proponuje Samorząd Uczniowski . Rolą opiekuna jest koordynowanie pracy Samorządu, doradzanie i pomaganie w realizacji zadań oraz inspirowanie uczniów do samodzielnej działalności. Opiekun Samorządu po każdym półroczu sporządza sprawozdanie z działalności Samorządu

Uczniowskiego.

Rozdział 3

8. Praca Samorządu Uczniowskiego

Art. 6

Zebranie przedstawicieli Klasowych Samorządów Uczniowskich zwołuje opiekun szkolnego samorządu. Zebranie może być zwołane na wniosek Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej lub Klasowych Samorządów Uczniowskich . Zebrania przedstawicieli Klasowych Samorządów Uczniowskich powinny odbywać się nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu.

 Ar. 7

9. Do zadań Klasowych Samorządów Uczniowskich należą:

a) współpraca z wychowawcą ( pomoc dla wychowawcy w realizacji jego działań)

b) pomoc uczniom uczącym się słabo

c) organizacja imprez klasowych

d) przedstawianie wychowawcy wniosków dotyczących klasy

Art. 8

10. Zebranie przedstawicieli wszystkich Klasowych Samorządów Uczniowskich :

a) ustala zasady tworzenia i kryteria wyboru Samorządu Uczniowskiego

b) planuje pracę Samorządu Uczniowskiego ( uroczystości , imprezy, akcje konkursy)

c) zatwierdza roczny plan pracy Samorządu Uczniowskiego przygotowany przez Samorząd Uczniowski

d) przedstawia Dyrektorowi wnioski dotyczące swojej działalności.

 

Rozdział 4

11. Kompetencje Samorządu Uczniowskiego

Art. 9

12. Uczniowie maja prawo do :

a) wyłaniania w demokratycznych wyborach swoich reprezentantów klasowych i szkolnych

b) opracowywania ordynacji wyborczej do Samorządu Uczniowskiego

c) organizowania działalności

d) nowelizacji regulaminu Uczniowskiego

e) odwołania Samorządu Uczniowskiego

f) zmiany opiekuna Samorządu Uczniowskiego

g) występowania do Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców

z wnioskami przedstawiania i opiniowania spraw szkolnych, zwłaszcza dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:

h) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu

i) organizacji życia szkolnego

j) działalności kulturalnej , oświatowej, sportowej, rozrywkowej zgodnie z potrzebami i w porozumieniu z Dyrektorem szkoły

k) redagowania gazetki szkolnej

l) do bycia Członkiem Szkolnego Klubu Wolontariusza

Zasady naboru do Szkolnego Klubu Wolontariusza
1. Działalność Klubu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
2. Członkowie Klubu mogą podejmować pracę w takim wymiarze, który nie będzie kolidował z obowiązkami szkolnymi i domowymi.
3. Członkiem Szkolnego Klubu Ośmiu może być uczeń szkoły, który:
4. respektuje zasady zawarte w Regulaminie Szkolnego Klubu Wolontariusza
5. wyróżnia się nienaganną postawą i minimum dobrą oceną z zachowania;
6. przedstawi opiekunowi Klubu pisemną zgodę rodziców na działalność wolontariacką oraz złoży u opiekuna wypełnioną deklarację;
7. systematycznie uczestniczy w pracy Klubu, a także w spotkaniach i warsztatach dla wolontariuszy;
8.stara się aktywnie włączyć w działalność Klubu, zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie;
9. swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.

  

Rozdział 5

13. Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Art. 10.

14. Kadencja Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok. Samorządy Uczniowskie tworzą osoby , które uzyskały największą liczbę głosów.

Art. 11.

15. Wszelkie głosowania odbywają się przy obecności przynajmniej 2/3

uprawnionych do głosowania. Głosowanie jest:

a) powszechne ( każdy uczeń ma prawo głosu)

b) równe ( jednakowo liczy się głos każdego ucznia)

c) bezpośrednie ( każdy musi osobiście oddać swój głos)

d) tajne ( głosujący pozostaje anonimowy) lub jawne - w zależności od tematu głosowania i decyzji uczniów.

Art. 12

16. Wybory do nowego Samorządu Uczniowskiego odbywają się w czerwcu każdego roku i ogłasza je aktualny Samorząd Uczniowski. W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie. Każda klasa III-VII zgłasza 2-3 kandydatów. Kampania wyborcza odbywa się na terenie szkoły. W skład komisji wyborczej wchodzą:

a) opiekun Samorządu Uczniowskiego

b) trzech przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego – nie kandydujących do nowego Samorządu Uczniowskiego . Głosowanie do Samorządu Uczniowskiego odbywa się w ciągu jednego dnia.

Art. 13

17. Wotum nieufności dla Samorządu Uczniowskiego może zgłosić pisemnie do Dyrektora szkoły, co najmniej 50 osób. Dyrektor , w ciągu 1 tygodnia, organizuje wtedy głosowanie dotyczące odwołania Samorządu Uczniowskiego . Zostaje ona odwołana jeżeli głosuje za tym zwykła większość uprawnionych. Samorząd Uczniowski może złożyć odwołanie. Kieruje wtedy za pośrednictwem opiekuna Samorządu Uczniowskiego pisemny wniosek do Dyrektora szkoły. Nowe wybory odbywają się w ciągu 2 tygodni. W razie odwołania

Samorząd Uczniowski jest zobowiązany pełnić swoje obowiązki do chwili przejęcia funkcji przez nowy Samorząd Uczniowski .

Rozdział 6

18. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego.

Art. 14

19. Samorząd Uczniowski posiada:

a) Regulamin Samorządu Uczniowskiego

b) Księgę Protokołów

c) Roczny plan pracy.