Samorząd uczniowski
images/100_lat_n.jpg

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim  |  ul. Kościuszki 57  |  57-550 Stronie Śląskie  |  Tel: (74) 814 12 31  |  Email: spstronieslaskie(at)wp.pl 

Ważne informacje

Dla rodziców

Wykaz podręczników i ćwiczeń
Przejdź

Nasza kadra

Nasza kadra

Wykaz nauczycieli i personelu
Przejdź

Rada rodziców

Rada rodziców

Działania rady rodziców
Przejdź

Samorząd uczniowski

SU

SAMORZĄD UCZNIOWSKI
Przejdź

1.Pojęcia

a. Wolontariat-to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

b. Wolontariusz-(łac. volontarius= dobrowolny, chętny) w Słowniku Wyrazów Obcych i Zwrotów Obcojęzycznych W. Kopalińskiego, Wiedza Powszechna, wyd. IX, Warszawa 1975 r. cztyamy, że jest to wojskowy, dawniej ochotnik, albo praktykant pracujący bez wynagrodzenia dla nauczenia się zawodu. W Słowniku Wyrazów Obcych, Wydawnictwo Naukowe PWN, wyd. 27, Warszawa 1993 r. określany jest jako bezpłatna forma stażu w szpitalu lekarza zdobywającego praktykę. Współczesna definicja określa wolontariusza jako kogoś, kto dobrowolnie, bez wynagrodzenia,świadomie działa na rzecz innych nie będących jego bliskimi. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego. Może to być również pomaganie środowisku naturalnemu.

c. Wolontariat szkolny- inicjatywa uczniów, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, inicjować działania w środowisku lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.

2. Cele

- nowatorski system włączania młodzieży w życie społeczności szkolnej i środowiska lokalnego o charakterze regularnym i akcyjnym
- tworzenie więzi między uczniami
- kształtowanie postaw prospołecznych
- zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie;
- uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych;
- kształtowanie postaw prospołecznych;
- rozwijanie empatii, zrozumienia;
- inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego;
- kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności;
- kształtowanie umiejętności działania zespołowego, współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się;
- kultywowanie i wzbogacanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu wychowawczo-profilaktycznego placówki;

 

3. Zasady naboru do Szkolnego Klubu Wolontariusza
Działalność Klubu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
Członkowie Klubu mogą podejmować pracę w takim wymiarze, który nie będzie kolidował z obowiązkami szkolnymi i domowymi.

Członkiem Szkolnego Klubu Ośmiu może być uczeń szkoły, który:

1) respektuje zasady zawarte w Regulaminie Szkolnego Klubu Wolontariusza
2) wyróżnia się nienaganną postawą i minimum dobrą oceną z zachowania;
3) przedstawi opiekunowi Klubu pisemną zgodę rodziców na działalność wolontariacką oraz złoży u opiekuna wypełnioną deklarację;
4) systematycznie uczestniczy w pracy Klubu, a także w spotkaniach i warsztatach dla wolontariuszy;
5) stara się aktywnie włączyć w działalność Klubu, zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie;
6) swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.

4. Prawa i obowiązki wolontariusza:

a. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.
b. Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu.
c. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora,opiekuna lub innych pracowników Szkolnego Klubu Wolontariatu.
d. Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków.
4. Cechy wolontariusza:

- dużo optymizmu i chęć do działania;
- motywacja do niesienia pomocy potrzebującym;
- umiejętność wygospodarowania wolnej chwili;
- odwaga,empatia i otwartość;
- odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność;
- kultura osobista.

5. Kodeks etyczny wolontariusza:

a. Być pewnym – zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.
b. Być przekonanym – nie oferuj swej pomocy, jeśli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.
c. Być lojalnym – zgłaszaj sugestie, nie ,,uderzaj” w innych.
d. Przestrzegać zasad – nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje
uzasadnienie.
e. Mówić otwarcie-pytać o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości
i frustracje odciągnęły Cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą problem.
f. Chętnie uczyć się-rozszerzaj swoją wiedzę.
g. Stale się rozwijać-staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji pracy.
h. Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą-będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując
to, czego od Ciebie się oczekuje.
i. Być osobą na której można polegać- praca jest zobowiązaniem. Wykonaj to, co zgodziłeś się zrobić.
Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.
j. Działać w zespole- znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało
skuteczny.

6. Załączniki

Pisemne zobowiązanie wolontariusza:

Przystępując do Szkolnego Klubu Wolontariusza oświadczam, że znam i akceptuję jego cele oraz zasady pracy. Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariusza oraz sumiennego wykonywania powierzonych mi zadań.

………………. ……………………………………………
(podpis wolontariusza) (podpis rodzica/opiekuna)

 

Rezygnacja z pracy w wolontariacie:

1. Każdy wolontariuz ma prawo zrezygnować z pracy w wolontariacie.
2. Od momentu podjęcia decyzji o rezygnacji, wolontariusz ma dwa tygodnie na dostarczenie opiekunom wolontariatu pisemnego oświadczenia o rezygnacji z podpisem rodzica.

7. Rada Wolontariatu
a. Radę Wolontariatu wyłania się z przedstawicieli SU
b. Rada Wolontariatu

-koordynuję działania wolontariuszy działających w Szkolnym Klubie Wolontariuszy
-wybiera i opiniuje oferty
-przeprowadza własne diagnozy potrzeb społecznych w środowisku szkolnym lub otoczeniu szkoły

Plan pracy rok szkolny 2017/2018

1. ,,Doceniam to co mam i chcę pomagać innym”- Przeprowadzenie pogadanek w klasach przez pedagoga szkolnego na temat ubóstwa, empatii, postaw altruistycznych zwracając uwagę na rolę wolontariatu i chęć pomagania. ,,Co to jest wolontariat”?Promocja idei wolontariatu
2. Akcja ,,Pomocna dłoń”- termin do końca pierwszego semestru- różne działania klas- sprawozdania w formie plakatu/ ogłoszenia
3. Zaangażowanie szkoły i uczniów w akcję charytatywną- Przygotowanie i przeprowadzenie akcji
charytatywnej w środowisku lokalnym

- na rzecz potrzebujących zwierząt- zbiórka karmy dla psów ze schroniska

-zbiórka nakrętek

- karmniki dla ptaków- budowa, rozwieszanie

- zbiórka zabawek dla Domu Dziecka

4. Włączenie się uczniów w akcję ,,Cała Polska czyta dzieciom”-nawiązanie współpracy z
Przedszkolem i zorganizowanie systematycznych spotkań uczniów z dziećmi w celu czytania im książek.

5. Dnia 09 grudnia Dzień Wolontariusza