images/100_lat_n.jpg

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim  |  ul. Kościuszki 57  |  57-550 Stronie Śląskie  |  Tel: (74) 814 12 31  |  Email: spstronieslaskie(at)wp.pl 

Ważne informacje

Dla rodziców

Wykaz podręczników i ćwiczeń
Przejdź

Nasza kadra

Nasza kadra

Wykaz nauczycieli i personelu
Przejdź

Rada rodziców

Rada rodziców

Działania rady rodziców
Przejdź

Samorząd uczniowski

SU

SAMORZĄD UCZNIOWSKI
Przejdź

ust 1

Biblioteka szkolna

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą do realizacji : potrzeb i zainteresowań uczniów, celów edukacyjnych, zadań dydaktyczno-wychowawczych, doskonalenia warsztatu nauczycieli, popularyzowania wiedzy.

2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

3. Księgozbiór biblioteki gromadzony jest w miarę środków finansowych szkoły.

 Zasady tworzenia księgozbioru wskazują rodzaje gromadzonych materiałów biblioteki:

 1. Książki z zestawu lektur dla ucznia, literaturę piękną i dzieła klasyki światowej.
 2. Publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych programem nauczania.
 3. Programy i podręczniki szkolne.
 4. Środki audiowizualne, multimedialne, dźwiękowe, obrazowe.
 5. Literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych.
 6. Materiały dotyczące problemów i rozwoju oświaty.
 7. Materiały dotyczące dziedzictwa kulturowego, wiedzy o regionie.

4. Biblioteka szkolna otwarta jest codziennie od 8.oo do 14.oo

5. Pomieszczenie biblioteki szkolnej powinno umożliwiać :

 1. Gromadzenie i opracowywanie zbiorów .
 2. Korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę.
 3. Prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów ( w grupach lub oddziałach).

6. Godziny pracy biblioteki powinny umożliwiać dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

 ust. 2

ZADANIA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA

1. Praca pedagogiczna :

 1. Udostępnianie zbiorów.
 2. Udzielanie informacji.
 3. Poradnictwo w doborze lektury.
 4. Przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników.
 5. Indywidualne kontakty z uczniami korzystającymi z biblioteki służące poznawaniu potrzeb czytelniczych.
 6. Prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa, w tym tworzenie warunków do poszukiwania , porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną
  (płyty CD, DVD) poprzez:
 • korzystanie przez uczniów z czytnika e-booków
 • korzystanie przez uczniów i nauczyciela ze sprzętu multimedialnego-laptop,projektor (CD, DVD, Internet)
 • korzystanie przez nauczyciela z pracowni komputerowej (Internet, komputer, CD, DVD)
 • korzystanie przez uczniów i nauczyciela z magnetofonu (płyty CD).
 1. Informowanie wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów.
 2. Rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań czytelniczych ucznia
 3. pogłębianie i wyrabianie u uczniów nawyku czytania , samokształcenia oraz samodzielności w poszukiwaniach bibliograficznych i katalogowych.
 4. Popularyzacja dziedzictwa kultury narodowej i regionalnej oraz poszanowania tradycji.
 5. Wspomaganie doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 6. k) Uczestniczenie w organizacji  imprez  okolicznościowych  zgodnie z zapisem w planie pracy Szkoły.

2. Praca organizacyjno – techniczna.

 1. Gromadzenie zbiorów.
 2. Ewidencja i opracowanie zbiorów ( katalogowanie , klasyfikacja, opracowanie techniczne, konserwacja)
 3. Selekcja zbiorów.
 4. Prowadzenie warsztatu informacyjnego ( księgozbiór podręczny, katalogi, kartoteki, teczki tematyczne).
 5. Planowanie i sprawozdawczość ( roczne plany pracy, sprawozdanie półroczne, roczne, planowanie wydatków, statystyka dzienna i okresowa)
 6. Prowadzenie dokumentacji bibliotecznej.
 7. Troska o właściwą organizację , wyposażenie i estetykę lokalu bibliotecznego.
 8. Doskonalenie warsztatu pracy , samokształcenie.

3. Współpraca z innymi bibliotekami.

 1. Wspólne organizowanie imprez czytelniczych
 2. Wymiana informacji

4) Współpraca z rodzicami

 1. uzupełnianie księgozbioru bibliotecznego
 2. akcje biblioteczne
 3. wystawy, ogłoszenia

Ust. 3

ZADANIA BIBLIOTEKI

 1. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkoły.
 2. Uczestniczy w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły wobec uczniów: kształcąco-wychowawczej i kulturalno – rekreacyjnej.
 3. Służy nauczycielom w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej, wspiera ich dokształcanie, doskonalenie zawodowe i pracę twórczą.
 4. Jest pracownią dydaktyczną, w której zajęcia prowadzi nauczyciel bibliotekarz i nauczyciele innych przedmiotów korzystając ze zgromadzonych zbiorów.
 5. Nauczyciel bibliotekarz rozbudza i rozwija zainteresowania czytelnicze uczniów poprzez:
 1. organizację działań z udziałem instytucji lokalnych – Biblioteki Miejskiej w Stroniu Śląskim i Biblioteki ZSS.
 2. organizację działań we współpracy z Przedszkolem Miejskim w Stroniu Śląskim
 3. realizację programów szkolnych i zewnętrznych ( np.FLMŚ)
 4. organizację lekcji bibliotecznych
 5. organizację zajęć kolektywu bibliotecznego
 6. indywidualne działania będące przygotowaniem czytelniczym-np. głośne czytanie na długiej przerwie

6. Nauczyciel bibliotekarz rozwija wrażliwość kulturową i społeczną ucznia poprzez:

a) organizację wystaw i gazetek tematycznych

b) organizację konkursów plastycznych i czytelniczyc

c) realizację programów szkolnych.

ust. 4

ORGANIZACJA BIBLIOTEKI

1. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły, który: a) Zapewnia pomieszczenie i jego wyposażenie , kwalifikowaną kadrę i środki finansowe na działanie biblioteki. 

 1. Zarządza skontrum zbiorów, dba o jej protokolarne przekazanie przy zmianie pracownika.
 2. W porozumieniu z bibliotekarzem ustala tryb postępowania zapewniający zwrot wypożyczonych zbiorów i przestrzega jego wykonania.

 2. Lokal biblioteki składa się z jednego pomieszczenia.

 3.Pracownicy biblioteki

 1. Biblioteką kieruje nauczyciel – bibliotekarz.
 2. Zasady zatrudnienia    bibliotekarzy    określają    odrębne   przepisy ( rozporządzenie w sprawie kwalifikacji nauczycieli ).
 3. c)Pracownik biblioteki odpowiada za stan i wykorzystanie zbiorów biblioteki.

4) Finansowanie wydatków:

 1. Wydatki biblioteki finansowane są z budżetu szkoły.
 2. Działalność biblioteki może być dotowana przez radę rodziców i innych ofiarodawców.

5) Czas pracy biblioteki:

 1. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego.
 2. Okres udostępniania zostaje odpowiednio skrócony w czasie przeprowadzania skontrum.
 3. c) Czas otwarcia biblioteki jest ustalony w porozumieniu z dyrekcją ( od 8.oo do 14.oo )

ust.5

PRAWA I OBOWIĄZKI CZYTELNIKÓW

1) Z księgozbioru korzystają uczniowie i nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni.

2) Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.

3) Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki z literatury pięknej i 1 lekturę , ale w uzasadnionych przypadkach biblioteka może zwiększyć lub ograniczyć liczbę wypożyczeń z podaniem terminu ich zwrotu.

4) Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.

5) W stosunku do czytelników przetrzymujących książki mogą być zastosowane kary zgodne z ustaleniami rady pedagogicznej ( prace na rzecz

biblioteki, okresowe wstrzymanie wypożyczeń ).

6) W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez bibliotekarza ( o zbliżonej wartości )

7) Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.

8) Uczniom biorącym udział w pracach biblioteki mogą być przyznane nagrody na koniec roku szkolnego.

9) Do obowiązku ucznia należy przestrzeganie regulaminu biblioteki.

PRZEDSTAWICIELE KLAS:
I A - ALEKSANDRA CHMIELEWSKA
I B - KATARZYNA AŁABUSZEW
II A - JUSTYNA PAWEŁKA
III A - EWA SOKOŁOWSKA
III C - MARCIN ADAMCZYK
III D - ALEKSANDRA ŻUROWSKA
IV A - BEATA BREJNA
IV B - JADWIGA SZATAN
IV C - STANISŁAWA STERCUŁA
IV D - EWA KRAWIEC
V A - OLGA EZERYŃSKA
V B - AGNIESZKA GĄSIOREK
VI A - ANNA SZUMSKA
VI B - RYSZARD LAUDACKI
VI C - URSZULA NUCKOWSKA
VII A - KAZIMIERA JASIK
VII B - PATRYCJA NOWACKA

ZARZĄD RADY RODZICÓW:
PRZEWODNICZĄCA - K. Jasik
ZASTĘPCA - U.Nuckowska
SEKRETARZ - A. Szumska
SKARBNIK - A. Żurowska