images/100_lat_n.jpg

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim  |  ul. Kościuszki 57  |  57-550 Stronie Śląskie  |  Tel: (74) 814 12 31  |  Email: spstronieslaskie(at)wp.pl 

Ważne informacje

Dla rodziców

Wykaz podręczników i ćwiczeń
Przejdź

Nasza kadra

Nasza kadra

Wykaz nauczycieli i personelu
Przejdź

Rada rodziców

Rada rodziców

Działania rady rodziców
Przejdź

Samorząd uczniowski

SU

SAMORZĄD UCZNIOWSKI
Przejdź

1.Pojęcia

a. Wolontariat-to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

b. Wolontariusz-(łac. volontarius= dobrowolny, chętny) w Słowniku Wyrazów Obcych i Zwrotów Obcojęzycznych W. Kopalińskiego, Wiedza Powszechna, wyd. IX, Warszawa 1975 r. cztyamy, że jest to wojskowy, dawniej ochotnik, albo praktykant pracujący bez wynagrodzenia dla nauczenia się zawodu. W Słowniku Wyrazów Obcych, Wydawnictwo Naukowe PWN, wyd. 27, Warszawa 1993 r. określany jest jako bezpłatna forma stażu w szpitalu lekarza zdobywającego praktykę. Współczesna definicja określa wolontariusza jako kogoś, kto dobrowolnie, bez wynagrodzenia,świadomie działa na rzecz innych nie będących jego bliskimi. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego. Może to być również pomaganie środowisku naturalnemu.

c. Wolontariat szkolny- inicjatywa uczniów, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, inicjować działania w środowisku lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.

2. Cele

- nowatorski system włączania młodzieży w życie społeczności szkolnej i środowiska lokalnego o charakterze regularnym i akcyjnym
- tworzenie więzi między uczniami
- kształtowanie postaw prospołecznych
- zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie;
- uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych;
- kształtowanie postaw prospołecznych;
- rozwijanie empatii, zrozumienia;
- inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego;
- kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności;
- kształtowanie umiejętności działania zespołowego, współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się;
- kultywowanie i wzbogacanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu wychowawczo-profilaktycznego placówki;

1. Podstawa prawna regulaminu:

a) Artykuł 55 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku
b ) Statut Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim
c) Konwencja Praw Dziecka

Rozdział 1

Postanowienia wstępne:

Art. 1

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Samorząd Uczniowski jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły. Z chwilą odejścia ucznia ze szkoły automatycznie przestaje on być członkiem Samorządu oraz jego władz.

Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim. Warunki do działalności Samorządu Uczniowskiego organizuje Dyrektor szkoły.

  

TERMIN

TEMATYKA

ODPOWIEDZIALNI
(klasa, wychowawca, SU)

 Wrzesień

 • 76 rocznica wybuchu
  II Wojny Światowej

klasa, wychowawca,

 Październik

 • Rocznica Powstania Warszawskiego
 • Dzień Edukacji Narodowej

klasa, wychowawca,

 Listopad

 • 11 listopada Rocznica
  Odzyskania Niepodległości
 • Wróżby Andrzejkowe
  dyskoteka

klasa, wychowawca,

 Grudzień

 • Mikołajki
 • Święta Bożego Narodzenia

klasa, wychowawca,

 Styczeń

 • Powstanie Styczniowe
 • Bezpieczne ferie

klasa, wychowawca,

 Luty

 • Walentynki

Samorząd Uczniowski

 Marzec

 • Dzień Kobiet
 • Pierwszy Dzień Wiosny
 • Święta Wielkanocne

klasa, wychowawca,
Samorząd Uczniowski

 Kwiecień

 • Dzień Ziemi i Europy

klasa, wychowawca,

 Maj

 • Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 maja

klasa, wychowawca,

 Czerwiec

 • Dzień Dziecka
 • Wakacje

klasa, wychowawca,

Samorząd Uczniowski

Zadania

Termin realizacji

Wybory Samorządów Klasowych.

Wrzesień 2017

Wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego.

1.11.2017

Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego.

Wrzesień 2017

Akcja ,,Warto odkręcać ‘’ - zbiórka korków na rzecz dzieci niepełnosprawnych – hospicjum Wrocław.

Cały rok

Przygotowania do obchodów 50 – lecia SP.

Wrzesień – Listopad 2017

Przeprowadzenie przez SU pogadanki – prawa i obowiązki ucznia.

Wrzesień 2017

Aktywne przerwy na II piętrze.

Cały rok

Przygotowanie kartek na DEN.

Październik 2017

Pomoc w zbiórce przedmiotów związanych z SP / 50 – lecie.

Październik 2017

Akcja na rzecz schroniska dla zwierząt – inicjatywa uczniów.

Październik 2017

Udział w Ślubowaniu Klas I (sztandar + osoby występujące).

Październik 2017

Udział w apelu ,,Święto Odzyskania Niepodległości’’ - pieśni patriotyczne.

Listopad 2017

Organizacja dyskoteki ,,Halloween’’.

Listopad 2017

Organizacja ,,Mikołajkołajek’’ dla uczniów SP.

Grudzień 2017

Przygotowanie życzeń dla pracowników szkoły z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Grudzień 2017

Pomoc w organizacji kiermaszu stroików świątecznych.

Grudzień 2017

Organizacja dyskoteki karnawałowo – walentynkowej.

Styczeń 2018

Pomoc w organizacji apelu ,,bezpieczne ferie zimowe’’.

Styczeń 2018

Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w I semestrze.

Luty 2018

Wykonanie tablicy najlepszych uczniów klas I – VII.

Luty 2018

Przygotowanie życzeń dla pracowników szkoły z okazji Świąt Wielkanocnych.

Marzec 2018

Apel ,,Tradycje Świąt Wielkanocnych’’.

Marzec 2018

Zabawa ,,Szukanie jajeczek wielkanocnych’’.

Marzec 2018

Apel ,,Bezpieczne wakacje’’.

Czerwiec 2018

Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego.

Czerwiec 2018

Wolontariat SU.

Cały rok

Prowadzenie tablicy Samorządu Uczniowskiego.

Na bieżąco

Apele.

W zależności od potrzeb

Zebrania Samorządu Uczniowskiego.

W zależności od potrzeb

Wolontariat

W zależności od potrzeb